About

Zkinformation

We sell high quality products from ZKTeco factory. Products are guaranteed.

  • เครื่องบันทึกเวลา
  • เครื่องควบคุมประตูและบันทึกเวลา
  • ตัวควบคุมประตู
  • ประตูกั้นทางเดิน
  • เครื่องล็อคอัจฉริยะ
  • อินเตอร์คอม